Hlavné zásady riešenia dlhov

Komunikácia je prvý a najdôležitejší krok k úspešnému vysporiadaniu dlhov. Najefektívnejšia a najlacnejšia cesta je vyrovnanie dlhu v čo najkratšom možnom čase. Lepšie je platiť aspoň prijateľné minimum, ako neuhrádzať vôbec nič a svoj dlh neriešiť.

Čo sa stane, ak neplatíte:

Často kladené otázky

Aké sú možné spôsoby zaplatenia?

Prostredníctvom osobnej zóny tohto portálu
Prevodom na účet (Internet banking, Mobil banking, CardPay)
Vkladom na účet priamo v banke (príkaz na úhradu)
Poštovým poukazom na účet
Pomocou QR kódu z našich listov
Osobne v sídle našej spoločnosti*

*Spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. je v zmysle právnej úpravy oprávnená prijať úhradu dlhu v hotovosti výhradne, ak pôvodná istina pohľadávky nepresiahla 5 000 EUR. V opačnom prípade je dlžník povinný úhradu realizovať bezhotovostným spôsobom.


Ako môžem overiť, že ste obdržali moju platbu?

Prijatie a zaevidovanie Vašej platby môžete overiť po prihlásení sa do osobnej zóny na našom portáli, telefonicky na kontaktných číslach našej spoločnosti alebo osobne. Veľkou výhodou je zaslanie kópie dokladu (mailom, poštou, prostredníctvom sociálnych sietí) obratom po vykonanej úhrade. Zabezpečíte tým rýchle dohľadanie a priradenie Vašej platby.


Čo je potrebné vyplniť, aby bola platba priradená správne ?

Pre rýchlu identifikáciu a spárovanie platby je potrebné vyplniť číslo účtu (IBAN) a variabilný symbol. V prípade, že využijete možnosť zaplatiť priamo cez náš portál, tieto údaje sú vyplnené automaticky, čo Vám zaručí jej správne spárovanie.


Ako môžem požiadať o vrátenie alebo preúčtovanie preplatku?

Preplatili ste svoj dlh a prajete si finančné prostriedky vrátiť na účet, poprípade preúčtovať čiastku na iný spis evidovaný v našej spoločnosti? Žiadosti nájdete v sekcii Rýchle odkazy. Vyplnenú a vlastnoručne podpísanú žiadosť nám následne zašlite poštou na adresu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, e-mailom na ba@eosksi.sk.


Prečo môj dlh vymáha spoločnosť EOS?

Naša spoločnosť pomáha partnerom a ostatným spoločnostiam s mimosúdnym a súdnym vymáhaním ich pohľadávok. Koná na základe mandátnej správy alebo kúpnej zmluvy, kde nadobúda štatút majiteľa pohľadávky.


Prečo môj dlh neustále rastie?

Dlh, ktorý vznikol na základe ústnej alebo písomnej dohody, môže rásť vzhľadom na to, že príslušenstvo Vášho dlhu tvoria zmluvné úroky, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a náklady spojené s jeho uplatnením v zmysle platných právnych predpisov.


Prečo je platiť nízke splátky výhodnejšie ako neplatiť vôbec?

Pri realizácii akýchkoľvek platieb je nižšia pravdepodobnosť súdneho a exekučného riešenia Vášho dlhu. Každou úhradou výška Vášho dlhu klesá, postupne splácate istinu a úroky rastú pomalšie.


Ako mám postupovať, ak nesúhlasím s vymáhaným nárokom (podvod, zneužitie dokladov)?

V takomto prípade neodkladne kontaktujte našu spoločnosť. Či už to bude telefonickou alebo písomnou formou, je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré s vymáhaním Vášho dlhu nesúhlasíte.


Kde sú k dispozícií poštové poukazy (šeky)?

Naša spoločnosť vyplnené ani prázdne poštové poukazy neposiela. Dostanete ich zadarmo na každej pobočke pošty na Slovensku. Na platby v domácom styku treba používať poštový poukaz na účet.


Ako správne vyplniť poštový poukaz na účet?

Názorný príklad vyplnenia poštového poukazu na účet aj s popisom nájdete na tomto odkaze


Čo sa stane, ak svoj dlh mimosúdne neuhradím?

Následné riešenie dlhu závisí od požiadavky klienta, ktorému pohľadávka patrí. Najčastejšou formou ďalšieho riešenia pri oprávnených pohľadávkach je súdna žaloba, zrážky zo mzdy a aj možná exekúcia majetku - ktorá je doživotná a dedičná.


Môžem riešiť svoj dlh aj osobne?

V sídle našej spoločnosti v Bratislave sme Vám k dispozícii každý pracovný deň* v čase od 9:00 do 15:00 (pozri Kontaktujte nás).

*Z dôvodu pandemických opatrení môže byť miestnosť pre osobné návštevy dočasne uzatvorená. Aktuálny stav si prosím dopredu preverte v našom kontaktnom centre.


Ako si môžem overiť, že daný dlh vymáha spoločnosť EOS?

Veriteľ, respektíve spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., doporučene zasiela oznámenie o postúpení pohľadávky, prípadne oznámenie o splnomocnení na vymáhanie. Na vyžiadanie zasielame aj plnomocenstvo alebo zmluvu o postúpení k odkúpeným pohľadávkam.


Bude mi nejako potvrdené ukončenie vymáhania?

Áno, pri odkúpených pohľadávkach zasielame na požiadanie potvrdenie o vysporiadaní dlhu. Pri mandátnych spisoch informujeme veriteľa s odporučením, aby potvrdenie čo najskôr vyhotovil. Najdôležitejšie je však uložiť si všetky potvrdenia o zrealizovaných platbách, ktorými viete v prípade nejakých nezrovnalostí vyplatenie dlhu preukázať.


Ako získam prihlasovacie údaje do osobnej zóny portálu?

Prihlasovacie údaje - prihlasovacie meno a heslo sú uvádzané v liste, ktorý bol adresovaný na Vaše meno. Zároveň máte možnosť požiadať o tieto údaje telefonicky, po overení našim operátorom, Vám budú zaslané poštou alebo elektronicky, alebo prostredníctvom tohto portálu (v časti Žiadosť/Zabudnuté heslo/Zablokovaný účet). V prípade, že evidujeme na spise Vami uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, bude Vám automaticky zaslaná SMS správa alebo e-mail.


Ako mám postupovať, ak som zabudol heslo?

O vygenerovanie nového hesla môžete požiadať telefonicky, po overení naším operátorom Vám bude heslo vygenerované nanovo a zaslané poštou alebo elektronicky. Zároveň si viete heslo obnoviť aj prostredníctvom tohto portálu (v časti Žiadosť/Zabudnuté heslo/Zablokovaný účet). V prípade, že evidujeme na spise Vami uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, bude Vám automaticky zaslaná SMS správa alebo e-mail.


Čo v prípade, ak som si zablokoval prístup?

Po 3 neúspešných pokusoch o prihlásenie dôjde automaticky k zablokovaniu prístupu. Pre jeho odblokovanie je potrebné postupovať rovnako ako v prípade zabudnutého hesla.


Je osobná zóna portálu bezpečná?

Po prihlásení do osobnej zóny sú všetky informácie šifrované algoritmom a zabezpečené certifikátom, takže nie sú prístupné tretím stranám.